ระยะเวลาดำเนินงาน

เริ่มงาน เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนกรกฎาคม 2561 รวมระยะเวลาดำเนินงาน 270 วัน

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

แผนภูมิที่ 1 แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ