ความเป็นมาโครงการ

ตามแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2553 เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาเมือง ยกระดับการคมนาคมและขนส่ง (Logistics) ในเขตชุมชนเมืองและนอกเมืองให้มีความสะดวกรวดเร็วและสมบูรณ์ สามารถแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในตัวเมือง รวมทั้งเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองในปัจจุบันและอนาคต

จังหวัดพิษณุโลกได้พิจารณาคัดเลือกถนนตามแนวโครงข่ายผังเมืองรวมที่ปรากฏในกฎกระทรวงฯ ผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก จำนวน 1 โครงการ คือ ถนนสาย ฉ5 เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการพัฒนาเมืองเกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง เป็นการแก้ไขปัญหาระบบจราจรและการขนส่งให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยขอความอนุเคราะห์ให้กรมทางหลวงชนบทดำเนินการสำรวจและออกแบบ การประมาณราคาและสนับสนุนงบประมาณการเวนคืนและก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าว

 

 

 

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. ออกแบบรายละเอียด ถนนสาย ฉ5 ผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างถนนใหม่มีจุดเริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1063 ที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1058 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1063 สิ้นสุดโครงการทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1064 ระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ 4.70 กิโลเมตร
  2. ออกแบบจุดเชื่อมต่อ บริเวณจุดตัดกับถนนสายต่าง ๆ

 

ประโยชน์ของโครงการ

  1. สนับสนุนให้มีการพัฒนาเมือง ยกระดับการคมนาคมและขนส่ง (Logistics) ในเขตชุมชนเมืองและนอกเมืองของจังหวัดพิษณุโลกให้มีความสะดวกรวดเร็วและสมบูรณ์
  2. แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในตัวเมือง และเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองในปัจจุบันและอนาคต