• การสำรวจปริมาณจราจร ช่วงวันที่ 13-18 ธันวาคม 2560

 

  • การสำรวจสภาพปัจจุบันของพื้นที่ใกล้เคียงแนวเส้นทาง ช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม 2560

สภาพปัจจุบันช่วงจุดเริ่มต้นโครงการ
สภาพปัจจุบันช่วงตอนกลางของโครงการ
สภาพปัจจุบันช่วงใกล้จุดสิ้นสุดโครงการ
สภาพปัจจุบันช่วงใกล้จุดสิ้นสุดโครงการ