แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก 0-5531-2730-4 phitsanulok@drr.go.th

โครงการสำรวจออกแบบถนน สาย ฉ5 ผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก

ตามแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2553 เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาเมือง ยกระดับการคมนาคมและขนส่ง (Logistics) ในเขตชุมชนเมืองและนอกเมืองให้มีความสะดวกรวดเร็วและสมบูรณ์ สามารถแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในตัวเมือง รวมทั้งเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองในปัจจุบันและอนาคต

เกี่ยวกับโครงการ

ความเป็นมาโครงการ ตามแผนผังการ...

Read More

แนวเส้นทางโครงการ

ถนนสาย ฉ5 เป็นถนนโครงการกำหนดใ...

Read More

รูปแบบถนนโครงการเบื้องต้น

รูปแบบถนนโครงการเบื้องต้น ออกแ...

Read More

ติดตามข่าวสาร

เริ่มงาน เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนกรกฎาคม 2561 รวมระยะเวลาดำเนินงาน 270 วัน